Aquest Avís legal (d’ara endavant, “l’Avís legal”), juntament amb la Política de privacitat i cookies, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (d’ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1) Informació general del Lloc web

En compliment del que s’estableix a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc web:
Titular: BUFETE MARROQUIN, ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P. (d’ara endavant, “BUFETE MARROQUIN”).
Domicili social: carrer Bori i Fontestà, 6 (080217) Barcelona C.I.F.: B64806607 E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com Telèfon: 932 013 511

2) Condicions d’Ús del Lloc web

Condicions d’Ús del Lloc web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal.
L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a BUFETE MARROQUIN davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades.

3) Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a BUFETE MARROQUIN l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
BUFETE MARROQUIN no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web o la navegació per aquest.
BUFETE MARROQUIN no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4) Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos BUFETE MARROQUIN només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-lo a BUFETE MARROQUIN, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a BUFETE MARROQUIN l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre BUFETE MARROQUIN i els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de BUFETE MARROQUIN amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.
Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, BUFETE MARROQUIN no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a BUFETE MARROQUIN.

5) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de BUFETE MARROQUIN o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de BUFETE MARROQUIN o tercers, sense que pugui entendre’s atribuït a l’Usuari dret algun sobre els mateixos.

6) Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

7) Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre BUFETE MARROQUIN i l’Usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.