Litigació, Mediació i Arbitratge

Des de l’àrea de Litigació, Mediació i Arbitratge donem solució a totes les disputes de naturalesa civil, mercantil, administrativa, fiscal o laboral plantejades pel client o en contra seu, ja sigui de manera extrajudicial (fase pre-litigi) o en fase judicial, tant davant els Tribunals de Justícia com davant Corts Arbitrals.

 

Bufete Marroquín compta amb una dilatada experiència en aquesta matèria i es caracteritza per un destacat èxit en la resolució de les controvèrsies en les quals presta assessorament, que resulta del coneixement que tenen els nostres professionals del negoci i de les necessitats del client i en el caràcter multidisciplinari del Despatx, la qual cosa permet tenir una visió transversal de la controvèrsia i oferir una solució global i innovadora.

 

Els nostres serveis en la pràctica processal destaquen per abastar tot tipus de processos davant la Jurisdicció Civil, Mercantil, Contenciosa-Administrativa o Social:

 

– Jurisdicció Civil: processos de família i successoris; responsabilitat civil, incompliments contractuals i danys i perjudicis, reclamacions de quantitat, tutela de drets fonamentals i condicions generals de contractació; arrendaments, desnonaments, retractes i qüestions derivades de la Llei de Propietat Horitzontal; contractes d’obra, responsabilitat dels agents de l’edificació, entre altres.

 

– Jurisdicció Mercantil: conflictes societaris i responsabilitat d’administradors i liquidadors, contractes mercantils, fusions i adquisicions, dret de la competència, o accions en el marc de la insolvència declarada.

 

– Jurisdicció Contenciosa-Administrativa: demandes contra l’Administració derivades de la contractació pública o per responsabilitat extracontractual de l’Estat i procediments tributaris davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional (TEAR) i davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC).

 

– Jurisdicció Social:  representem a les empreses, treballadors i alts directius en tota mena de procediments laborals.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: