Civil, Família i Successions

L’àrea de Dret Civil, d’important tradició a la Firma, presta serveis tant a persones físiques com jurídiques, en aplicació del Dret Civil Comú, amb especial atenció al Dret Civil Català o altres Drets Civils coexistents en el territori espanyol.

 

El Despatx gaudeix d’una contrastada experiència en aquesta matèria, assessorant sobre obligacions i contractes, responsabilitat contractual i extracontractual, drets reals, comunitats de béns i en general tot allò concernent a les relacions entre particulars. Així mateix, cal destacar, per la seva especialitat, la dedicació en aquesta àrea al:

 

Dret de Successions:

herències (testaments, partició de l’herència, legítima, renúncies, etc.), pactes successoris, successió de l’empresa familiar, planificació patrimonial successòria, i, en general, assessorament i orientació al client en l’adequada confecció de disposicions successòries.

 

Dret de Família: capítols matrimonials, convivència estable de parella, separacions i divorcis (contenciosos i de mutu acord) amb dissolució del règim econòmic matrimonial i liquidació del patrimoni comú, aliments d’origen familiar, modificacions de mesures, execucions de sentències en aquesta matèria, incapacitació legal i tutoria legal, tutela i curatela, entre altres.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: